• Advokátní kancelář

 • Rodinného a občanského práva

 • „Rodinné právo není bojištěm“
 • „Mým klientem jsou vždy Vaše děti“

O nás

O NÁS

Advokátní kancelář s výkonem generální praxe zaměřená zejména na rodinné a občanské právo. Její činnost vychází z přímého osobního poskytování právních služeb advokátkou Mgr. Romanou Semeckou, tedy bez aplikace substitučního zastoupení advokátními koncipienty či jinými zaměstnanci kanceláře.

Advokátka je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde jí byl v roce 1996 udělen titul magistra práv. Do seznamu advokátů u České advokátní komory byla zapsána k 1. 1. 2001. Od této doby se advokátka věnuje aktivní advokátní praxi, zejména v oblasti rodinného, občanského a trestního práva, a to v letech 2001 až 2010 v rámci sdružení pod označením Advokátní kancelář Semecká & Horáková, s účinností od července 2010 pak pod hlavičkou samostatné advokátní kanceláře Mgr. Romana Semecká. Od roku 2007 se advokátka zaměřuje ve své praxi i na zastupování spedičních firem, uplatňujících pohledávky z nákladních vnitrostátních a mezinárodních silničních přeprav. Od počátku výkonu advokacie je významnou oblastí činnosti advokátky i působení v pozici obhájkyně v trestních řízeních, ať již na základě vlastního zplnomocnění klientem nebo na základě soudního ustanovení EX OFFO.

Činnost advokátní kanceláře není vázána pouze na území hlavního města Prahy, ale je poskytována i v ostatních regionech ČR s přizpůsobením ke specifickým potřebám klientů, kteří např. z taktických, osobních či jiných důvodů preferují advokáta nikoli z místa svého bydliště nebo sídla společnosti, ale naopak advokátní kancelář se sídlem ze vzdáleného místa – advokátka tak již řadu let poskytuje své převažující právní služby v oblasti rodinného práva a v rámci zastupování jednotlivých spedičních firem vedle Prahy také v regionech Chomutova, Ústí nad Labem, Teplic a Děčína.

V rodinném právu je advokátkou ctěn zásadně princip nespornosti opatrovnického řízení a potřeby chránit primárně zájem nezletilých dětí, jejichž rodiče se ocitli v souvislosti s rozpadem manželského/partnerského vztahu ve sporných, nezřídka velmi konfrontačních, pozicích. Cílem advokátky je tak v rámci poskytnutí právních služeb v případech, kde figurují nezletilé děti, rovněž zachovat či obnovit slušný a plně fungující rodičovský vztah, který mezi manžely/partnery zůstává zákonitě i po rozpadu jejich manželství či partnerství a který je nepochybně základním předpokladem pro další zdárnou výchovu a zdravý vývoj jejich společných dětí. 

I v případě sporů a sporných řízení je advokátkou preferována nejprve možnost jejich mimosoudního řešení, a to hledáním smírné cesty mezi stranami a uzavřením věci jejich vzájemnou dohodou s efektivním výsledkem pro klienta nad okamžitým iniciováním soudního sporu, který se pro něho může stát z hlediska celkových nákladů, času a vynaložené energie v konečném důsledku de facto neefektivním a bezcenným řešením.

Naše služby

RODINNÉ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

 • Kompletní právní poradenství při řešení rodinných záležitostí (rozvod manželství, péče o dítě, vyživovací povinnost)
 • Úprava poměrů k nezletilým dětem (zvyšování nebo snižování výživného dle změny poměrů)
 • Vypořádání majetku v souvislosti s rozvodem nebo rozpadem partnerského vztahu (Společné jmění manželů, spoluvlastnictví – „podílové“)
 • Zastupování v řízeních před opatrovnickým soudem (ve věci péče soudu o nezletilé)
 • Zastupování v řízeních u rozvodového soudu
 • Kompletní právní poradenství ve věci registrovaného partnerství

TRESTNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

 • Obhajoba obviněného/obžalovaného v trestním řízení
 • Uplatňování nároků poškozených trestnou činností
 • Sepis trestních oznámení občanů
 • Zastupování podezřelého před policejním orgánem před zahájením trestního řízení

SPRÁVNÍ PRÁVO

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • Zastupování v přestupkovém řízení. 
 • Zastupování a další právní pomoc v katastrálním řízení

OBČANSKÉ PRÁVO

OBČANSKÉ PRÁVO

 • Kompletní právní poradenství v oblasti nemovitostí (právní pomoc při koupi, prodeji, nájmu a podnájmu bytů, nebytových prostor a ostatních nemovitostí, včetně zřízení předkupního práva, zástavního práva, věcných břemen a služebností, sepis a připomínkování všech typů smluv týkajících se nemovitostí, včetně ověření pravosti podpisu na listinách, zajištění advokátní úschovy peněz a listin)
 • sepis a připomínkování ostatních smluv
 • zastupování před soudy v civilním řízení
 • zastupování v exekučním řízení
 • řešení spoluvlastnických problémů
 • právní pomoc v dědickém řízení

OBCHODNÍ PRÁVO

OBCHODNÍ PRÁVO

 • Právní poradenství v oblasti přípravy smluv
 • Právní poradenství při řešení sporů z obchodních smluv
 • Vymáhání pohledávek (vyjma pohledávek směnečného práva)

 

PŘEPRAVNÍ PRÁVO

PŘEPRAVNÍ PRÁVO

 • Uplatňování nároků z nákladní mezinárodní a vnitrostátní silniční přepravy


Více informací
V případě převzetí právního zastupování klienta advokátkou je vždy mezi ním a advokátkou uzavírána písemná Smlouva o poskytování právních služeb, v níž strany vymezí zejména základní předmět právní pomoci, podmínky jejího poskytování, výši odměny za činnost advokátky, včetně hotových výdajů advokátky spojených s poskytnutím právních služeb, dále základní zásady ochrany osobních údajů a způsob ukončení smluvního vztahu mezi advokátkou a klientem. 
 
Advokátka je profesně pojištěna z odpovědnosti za škodu, kterou způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 2904309313, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Generali Pojišťovnou, a. s. a Českou advokátní komorou. Minimální limit pojistného plnění z uvedeného profesního pojištění advokátů podle § 24a odst. 1 zákona o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, je 5 000 000 Kč.
 
Odměna advokátky za poskytování právních služeb je zpravidla účtována hodinovou sazbou, která činí 1.600,- Kč + DPH. V případě mimosmluvní odměny je účtováno dle advokátního tarifu stanoveného vyhláškou MS č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů                               za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění. 
 
Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetové stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz

GDPR

Při naplňování účelu předmětu Smlouvy o poskytování právních služeb a poskytování právní pomoci vymezené v rámci uděleného zplnomocnění advokátka zpracovává osobní údaje klienta, příp. rodinných příslušníků klienta či dalších osob, s nimiž bude právní pomoc souviset.

Oprávněním advokátky ke zpracování osobních údajů (právním titulem) je přitom v každém jednotlivém případě samotné plnění této Smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem a dále plnění zákonných povinností, zejména zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších přepisů, případně zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Advokátka je tedy povinna jakožto správce osobních údajů, které jí budou klientem na základě smlouvy poskytnuty, tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., v platném znění (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Bližší informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou obsahem Přílohy, tvořící nedílnou součást každé Smlouvy o poskytování právních služeb, kterou advokátka s klientem uzavře. Příloha zde: Zpracovani OU

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů:

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

K uplatnění práv klienta jakožto subjektu osobních údajů lze využít formuláře, vypracovaného ČAK, který naleznete zde: VZOR CAK

 

Kontakt

 • Mgr. Romana Semecká Advokátní kancelář
 • Rumunská 1798/1, 120 00 Praha 2,

 • Mobil:+420 777 870 999
 • Tel:+420 222 074 111
 • Tel:+420 222 074 112

Kontaktní formulář